Vedtægter for Vild med Rebild

§ 1 Navn og hjemsted

 • a. Foreningens navn er ”Vild med Rebild ”.
 • b. Foreningens hjemsted er Rebild Kommune.

§ 2 Formål
Foreningen har som overordnet formål at skabe fællesskab omkring rigere natur i Rebild Kommune.
Derudover har foreningen til formål at:

 • At engagere befolkningsgrupper i kommunen i et samarbejde om etableringen af mere vild natur i Rebild
  Kommune,
 • At øge målgruppernes forståelse for og indsigt i naturens sammenhænge og nødvendigheden af at etablere flere friarealer og korridorer, hvor planter og dyr kan opformeres.
 • At skabe en større forståelse for og betydning af en mere mangfoldig natur.
 • At opfordre borgerne i Rebild Kommune til at engagere sig i de arbejdsopgaver, der er forbundet med projektet, så vi i fællesskab kan skabe bedre betingelser for naturen.
 • At der tages udgangspunkt i det, hver enkelt deltager har mulighed for at bidrage med.

§ 3 Medlemmer

 • a. Som medlemmer kan optages personer, grupper og foreninger, der støtter foreningens mål, arbejde og har virke i Rebild kommune.
 • b. Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse (mail) til formanden.   
 • c. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
 • d. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamlingen

 • a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • b. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af bestyrelsen.
 • c. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal, og medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen via et elektronisk medie, med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
 • d. Generalforsamlingen kan om nødvendigt afholdes digitalt. Ved valg af mødesystem skal der sikres størst muligt tilgængelighed.
 • e. Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret. Hvert medlem har én stemme.
 • f. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år i lige år og 3 i ulige år.
  Ved den stiftende generalforsamling vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 9. Valg af revisor for 1 år
 10. Eventuelt
  g. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
  h. Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag.
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 5 medlemmer er til stede, og den er rettidigt indkaldt.
  i. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
  j. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Bestyrelsen

 • a. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer
 • b. Der kan i bestyrelsen maksimalt sidde et medlem fra samme gruppe eller forening.
 • c. Kandidater/stillere skal indsende skriftlig opstilling til bestyrelsen 14 dage forud for generalforsamlingen.
 • Opstilling skal indeholde personlig begrundelse for opstillingen.
 • I tilfælde af mangel på kandidater kan der søges supplerende kandidater på selve generalforsamlingen.
 • Listen med opstillede kandidater og indkomne forslag sendes via et elektronisk medie til medlemmerne en uge forud for generalforsamlingen.
 • d. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, referent og kasserer.
 • e. Bestyrelsesmøder afholdes minimum 4 gange årligt.
 • f. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • g. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
 • Indkaldelse finder sted via et elektronisk medie med angivelse af dagsorden.
 • h. På bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat
 • i. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret er til stede.
 • Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
 • Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§6 Økonomi

 • a. Regnskab og revision følger kalenderåret.

§ 7 Hæftelse og tegningsregler

 • a. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.
 • b. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
 • c. Ved beslutninger om pantsætning, lånoptagelse og leasing er der tale om en samlet bestyrelsesbeslutning.

§ 8 Ændring af vedtægter

 • a. Beslutning om ændring af denne vedtægt, træffes af generalforsamlingen. Til beslutningen kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

 • a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt begærer det og samtidig angiver hvilke emner, der ønskes behandlet.
 • b. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes via et digitalt medie senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.
 • c. Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler. 

§ 10 Eksklusion

 • a. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og/eller misbruger foreningens formål.
 • b. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves simpelt flertal for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 11 Foreningens opløsning

 • a. For at opløse foreningen kræves simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
 • b. Ved opløsning af foreningen tilfalder dennes eventuelle formue frivillige formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.